• Dwujęzyczne
    placówki edukacyjne

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023.

AI Karolkowa 49
3 miejsce w Warszawie.
Zobacz nasze wyniki.

Do you speak English?… Yes, I do!

— 1 minuta

Duże zainteresowanie wdrażaniem nauczania dwujęzycznego (w różnych jego odmianach) widoczne jest w całej Unii Europejskiej od początku lat ’90. XX wieku.

Potrzeba przezwyciężenia europejskiego syndromu „wieży Babel”, zaowocowała w roku 1994 opracowaniem bazy metodologicznej systematyzującej nauczanie i uczenie się. Dokument ten, określany skrótem CLIL (Content and Language Integrated Learning – Zintegrowane Kształcenie Przedmiotowo-Językowe), definiuje dwuogniskowe podejście do nauczania języków –  drugi język jest wykorzystywany do nauki i nauczania zarówno przedmiotu, jak i języka. Inaczej mówiąc, uczniowie zdobywają wiedzę nie „po angielsku”, ale poprzez język angielski. Język ten jest jednocześnie narzędziem do pogłębiania wiedzy, jak i celem samym w sobie – umiejętnością, którą uczniowie systematycznie i niejako mimochodem doskonalą.