• Dwujęzyczne
  placówki edukacyjne

Harmonogram rekrutacji AIK49 2024/2025.

Sprawdź zasady rekrutacji
do klasy 1 AI Karolkowa 49
w roku szkolnym 2024/2025

Często zadawane pytania

Uzyskasz odpowiedź na temat funkcjonowania naszych placówek, naszych innowacyjnych programów edukacyjnych czy autorskiej metodzie.

Żłobek

Najczęściej zadawane pytania – Żłobek

 • Nasze placówki noszą nazwę dwujęzyczne ponieważ wychowujemy i edukujemy dzieci w oparciu o program polski oraz program nauczania dwujęzycznego (CLIL oraz immersja). W przedszkolu jako drugi kod językowy przyjęliśmy język angielski. Od grupy dzieci 5-letnich poza językiem angielskim wprowadziliśmy dodatkowo zajęcia z języka hiszpańskiego.

 • Nasz autorski program rozwoju umiejętności, myślenia matematycznego oraz logicznego – „MATH 2.0” jako innowację realizujemy już od grupy dzieci dwuletnich. U najmłodszych koncentrujemy się na rozwijaniu logicznego myślenia. W edukacji matematycznej dzieci najważniejsze są ich doświadczenia. Dlatego też nasz program jest zbudowany z ciekawych, twórczych elementów realizowanych w najbardziej atrakcyjnej formie, jaką jest zabawa. Między innymi takimi jak: elementy kodowania, proste łamigłówki, zabawy w odkrywanie.

 • Czym skorupka za młodu nasiąknie. Wpajana od najmłodszych lat samodzielność daje dziecku szansę na to, że będzie sobie dobrze radziło w przyszłości. Będzie odpowiedzialne, a podejmowanie własnych decyzji nie będzie sprawiało mu problemu. Ogromne znaczenie ma również fakt, iż samodzielność pozytywnie wpływa na samoocenę dziecka. Znacząco wzrasta u niego zaufanie do siebie i poczucie niezależności, a to sprawia, iż lepiej czuje się w grupie i łatwiej nawiązuje oparte na współpracy relacje.

  W placówkach Academy International rozwijamy samodzielność podczas wszystkich aktywności. Ukochane Ciocie odkrywają naturalne talenty dziecka i dostosowują proces nauczania do jego możliwości i uzdolnień. Dziecko motywowane jest do działania poprzez wspieranie i akceptację, ale również poprzez pobudzanie i kształtowanie jego poczucia odpowiedzialności.

  Placówki Academy International przeszły certyfikację międzynarodowego programu  Dalton International w Polska.

 • Wyjątkowym atutem Academy International jest autorska metoda rozwoju i kształcenia,  której realizacja rozpoczyna się już w żłobku i jest kontynuowany poprzez przedszkole, aż do szkoły podstawowej. Pozwala to naszemu Zespołowi na lepsze poznanie Dziecka, odkrycie jego talentów i pasji, wypracowanie z nim wizji i jego osobistej ścieżki rozwoju.

 • U maluchów w wieku żłobkowym następuje intensywny rozwój aparatu mowy i języka ojczystego. Dzieci doskonalą wymowę wszystkich dźwięków, przyswajają rodzimą składnię i morfologię. Wykorzystują swoje naturalne, wrodzone „zdolności uczenia się języka”, coraz sprawniej komunikując się z otoczeniem. Proces uczenia się języka drugiego – angielski, przebiega analogicznie do nauki języka ojczystego, z wykorzystaniem tych samych mechanizmów.
  Efektywny program dwujęzycznej edukacji językowej oparliśmy na metodzie CLIL (Content and Language Integrated Learning) oraz immersji językowej. Dzieci w żłobku są codziennie zanurzone w języku angielskim przez 2 godziny zajęć oraz w trakcie innych aktywności na terenie placówki lub ogrodu. Podczas zajęć, przy zabawie, jedzeniu, na kulkach. Dzieci nawet nie wiedzą, że się uczą. Wspaniale się bawią, a efekty są niesamowite. Od przedszkola każdą grupę prowadzą dwie nauczycielki: polskojęzyczna i anglojęzyczna. Dzięki zanurzeniu w języku, angielski szybko staje się dla dzieci jednym z naturalnych sposobów porozumiewania się.

 • CLIL (Content and Language Integrated Learning) jest metodą zintegrowanego nauczania języka i przedmiotu. Nauka języka obcego towarzyszy całemu procesowi edukacji, a jednocześnie nauczanie języka odbywa się w połączeniu z nauką przedmiotową. W praktyce oznacza to zarówno zajęcia języka angielskiego, na których dzieci/uczniowie poznają zasady gramatyki, składni, konstrukcji zdań, uczą się nowych słówek, jak i zajęcia przedmiotowe prowadzone w języku angielskim. Począwszy od żłobka, w którym realizujemy częściową immersję zwaną potocznie „zanurzeniem w języku”, realizujemy założenia dwujęzyczności w oparciu o CLIL i immersję. Głównym założeniem tej metody jest zdobywanie nowej wiedzy i jednoczesne obcowanie z językiem obcym, uczenie się i używanie go.

  W naszych placówkach nauczyciel anglojęzyczny komunikuje się z dziećmi wyłącznie w języku angielskim, prowadzone są również dodatkowo, codzienne zajęcia  angielskiego, realizowane w blokach trwających między 30 a 60 minut.

 • Zasadnicza różnica polega na tym, że CLIL łączy Immersję czyli zajęcia w języku angielskim z rozwojem kompetencji językowych  w formie lekcji angielskiego. Podsumowując CLIL łączy intuicyjne poznawanie języka z systemową nauką.

 • Korzyści płynące z nauczania dwujęzycznego metodą CLIL:

  • doświadczanie zajęć prowadzonych metodą CLIL pozwala dzieciom nabrać zaufania do siebie, zapomnieć o nieśmiałości przy podejmowaniu pierwszych prób komunikacji,
  • prócz języka i treści międzyprzedmiotowych uczy samodzielności, kreatywności, analizy, syntezy, czyli wszystkiego co przydatne jest w dorosłym życiu,
  • stymuluje motywację uczniów i zachęca do uczenia się zarówno języka, jak i wykładanego przedmiotu,
  • buduje wiedzę na temat innych kultur i ułatwia ich zrozumienie,
  • rozwija zdolności komunikacyjne w ramach wielu kultur,
  • podnosi kompetencję językową i rozwija zdolność komunikacji ustnej,
  • rozwija zainteresowanie wielojęzycznością,
  • sprzyja zdobywaniu wiedzy z różnych perspektyw,
  • umożliwia uczniom częstsze obcowanie z językiem docelowym,
  • nie wymaga poświęcania dodatkowego czasu na naukę języka,
 • Immersja potocznie nazywana „zanurzeniem” w języku angielskim polega na osłuchaniu się z naturalnymi, autentycznymi wypowiedziami w zrozumiałych dla dziecka sytuacjach z codziennego życia przedszkolaka. Podobnie jak w przypadku nauki mowy ojczystej, dziecko najpierw osłuchuje się z językiem, zaczyna go rozumieć, a dopiero po jakimś czasie, gdy jest do tego gotowe zaczyna go samodzielnie używać. Dziecko wprowadzane jest w świat języka obcego bez wyjaśnień i tłumaczeń w języku ojczystym – „zanurzane” w języku obcym, tak samo jak „zanurzane” było w języku ojczystym od momentu urodzenia.

  Najmłodsi poznają język intuicyjnie poprzez obserwację swojego otoczenia oraz udział w różnych wydarzeniach, do których dopasowują wyrażenia i zwroty z danego języka. Wcale nie musi to być jeden język, dzieci bez większego stresu poradzą sobie z komunikatami w dwóch lub kilku językach. Podobnie, jak w przypadku nauki języka ojczystego, ważne jest, by nie oczekiwać od dziecka natychmiastowych postępów. Przyswojenie języka, ojczystego jak i obcego, wymaga czasu. Maluch, który ma stały kontakt z językiem obcym, prędzej czy później zacznie go wykorzystywać do komunikacji z otoczeniem. W początkowym etapie dziecko będzie oczywiście popełniało błędy. Zadaniem otoczenia nie jest ich korygowanie, ale dostarczanie prawidłowego wzorca komunikacji.

 • Immersji obecnie jest uznawana za jedną z metod odnoszących największe efekty w nauczaniu małych dzieci języka obcego. Na jej skuteczność wpływ ma otoczenie dziecka językiem obcym i, co ważniejsze, posługiwanie się językiem jako narzędziem, służącym poznawaniu świata, a nie traktowanie języka jako celu nauczania samego w sobie. Uwaga dzieci nie jest poświęcona powtarzaniu słówek i zwrotów, język obcy jest przyswajany bezwiednie podczas procesu nauki, np. poznając zmiany zachodzące w przyrodzie, gdy nadchodzi wiosna. W trakcie posiłków, przy ubieraniu w szatni, w trakcie spacerów i wszystkich czynności występujących w ciągu dnia.

 • W naszych dwujęzycznych przedszkolach Academy International realizujemy program immersji częściowej. Immersja całkowita możliwa jest tylko w krajach, w których język uczony jest językiem narodowym danego kraju (np. angielski w Wielkiej Brytanii).Jeżeli język uczony nie jest językiem narodowym (np. angielski w Polsce) stosujemy właśnie immersję częściową, która polega na tym, że język angielski towarzyszy dzieciom przez co najmniej 50% czasu spędzonego w przedszkolu.

 • Tak, przedszkolażłobki są zarejestrowane i działają zgodnie z przepisami prawa. Nadzór pedagogiczny nad placówkami przedszkolnymi sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

 • Placówki Academy International otwarte są od godziny 7:30 do 18:00. Po uprzednim zgłoszeniu istnieje możliwość wydłużenia pobytu dziecka do godz.19:00 (pobyt dziecka po godz. 18:00 jest dodatkowo płatny wg cennika).

 • Przyjmujemy dzieci od 12. miesiąca życia.

 • Tak, jest profilaktyczna opieka psychologa dziecięcego. Dodatkowo w ofercie zajęć dodatkowych jest możliwość prowadzenia zajęć indywidualnych z dzieckiem oraz rodziną. Zajęcia są dodatkowo płatne wg. cennika.

 • Tak, we wrześniu w grupach przedszkolnych jest przeprowadzane logopedyczne badanie przesiewowe. W przypadku indywidualnych potrzeb dziecko może zostać zapisane na indywidualne zajęcia logopedyczne. Zajęcia są dodatkowo płatne wg. cennika.

 • Leżakowanie nie jest obowiązkowe. Staramy się, żeby dzieci, które potrzebują regeneracji miały możliwość odpoczynku i snu. Dzięki temu mogą zregenerować swój układ nerwowy oraz nabrać sił na pozostałe atrakcje w dalszej części dnia. Starsze dzieci mają również możliwość korzystania z odpoczynku. Podczas relaksacji mogą słuchać bajek, opowiadań lub cichej, relaksującej muzyki. Każde dziecko, które potrzebuje snu w tradycyjnej formule ma możliwość snu na leżaczku przedszkolnym.

 • Tak, staramy się codziennie wychodzić z dziećmi na spacer. Dzieci nie wychodzą na spacer jeśli warunki smogowe na to nie pozwalają, pada intensywnie deszcz, w zimie jest poniżej -10 C lub jest silny wiatr.

 • W placówce nie ma lekarza ani pielęgniarki.

 • Nie podajemy dzieciom lekarstw, ponieważ nie przyjmujemy dzieci chorych. W wyjątkowych sytuacjach jeśli dziecko choruje na chorobę przewlekłą ale nie zagrażającą pozostałym dzieciom, opiekunowie, nauczyciele po uprzednim przeszkoleniu przez rodziców/ opiekunów dziecka mogą podawać lekarstwa dziecku przewlekle choremu w czasie jego pobytu w placówce.  Po dostarczeniu wymaganych zaświadczeń od lekarza.

 • AI proponuje szereg zajęć rozwijających wszechstronne zdolności dziecka. Staramy się proponować każdemu z dzieci zajęcia zgodne z jego predyspozycjami i zainteresowaniami. Oferta zajęć dodatkowych jest dostępna w formie „oferty zajęć dodatkowych” na dany rok przedszkolny. Oferta co roku jest modyfikowana i wychodząca naprzeciw zainteresowaniom dzieci i sugestiom rodziców.

 • Tak, w ramach czesnego raz w miesiącu w przedszkolu organizowane jest wydarzenie specjalne dla dzieci. Ponadto w ciągu całego roku realizujemy różnorodne spotkania dla całych rodzin m.in. Pasowanie na przedszkolaka, pożegnanie Absolwentów, spotkanie Bożonarodzeniowe.

  W ramach oferty dodatkowej (dodatkowo płatne wg cennika) placówki organizują również dla zainteresowanych różnego rodzaju wyjazdy i wycieczki, np. do teatru, gospodarstw agroturystycznych, warsztaty w plenerze itp.

 • Zajęcia dodatkowe odbywają się w ciągu dnia przedszkolnego w przeznaczonych do tego salach, m.in. w sali gimnastycznej – ruchowe, oraz zajęcia indywidualne w osobnym gabinecie np. logopedycznym.

 • W ciągu roku dziecko może uczęszczać na zajęcia adaptacyjne Baby Academy.

 • Baby Academy to zajęcia adaptacyjne prowadzone w formie twórczych zabaw podczas, których maluchy wraz z opiekunami aktywnie odkrywają świat i swoje zdolności. Wspólne zabawy odbywają się w naszym dwujęzycznym środowisku. Zajęcia prowadzą nauczyciele AI. Celem naszych zajęć jest zbudowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania oraz  przygotowywanie dziecka do rozpoczęcia „edukacyjnej przygody ” w dwujęzycznym żłobku lub przedszkolu. Zajęcia dla dzieci w wieku 1-3.

 • Aby dziecko szybko się zaaklimatyzowało w naszych placówkach realizujemy autorski program adaptacyjny „Uśmiechnięty przedszkolak”. Zanim dziecko rozpocznie przygodę ze żłobkiem lub przedszkolem może razem z rodzicami uczestniczyć w trzydniowych, dwugodzinnych spotkaniach ze swoimi opiekunami, nauczycielami. W zależności od momentu rozpoczęcia uczęszczania przez pierwszych kilka dni pobytu w placówce, dziecko może przebywać wspólnie z rodzicem lub wyznaczonym opiekunem  w zajęciach realizowanych w placówce. Każdy Rodzic/Opiekun uczestniczy we wszystkich zajęciach i zabawach, które odbywają się w tym czasie w placówce, tak aby nie zaburzać rytmu grupy i poczucia bezpieczeństwa u pozostałych dzieci Wychowawca decyduje, jak długo trwa okres adaptacyjny biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby dziecka.

 • Poprzez formularz na stronie internetowej, e-mail, telefonicznie, oraz po umówieniu terminu spotkania poprzez bezpośredni kontakt z dyrektorem w placówce. Jesteśmy również na FB.

 • W celu zapisania dziecka do jednej z naszych placówek prosimy o wypełnienie formularza na stronie internetowej bądź kontakt mailowy lub rozmowę telefoniczną w celu umówienia spotkania, w placówce. Będziemy wtedy przygotowani na Państwa wizytę w placówce.

 • Tak, przyjmujemy dzieci korzystające z pieluch jednorazowych. Dzieci przechodzą trening czystości.

 • Rodzice wyposażają dziecko w:

  • podpisany strój gimnastyczny w worku,
  • podpisane ubranie na zmianę w worku ( w tym bielizna, przynajmniej 2 komplety,
  • podpisane akcesoria indywidualne dla dziecka w tym: przybory do mycia zębów, krem do twarzy, szczotkę/grzebień do włosów, buciki na zmianę zapinane najlepiej na rzep, jasiek z powłoczką i kocyk polarowy jeśli dziecko śpi,
  • podręczniki i pomoce naukowe zgodne z grupą wiekową.
 • Na życzenie, Rodzice mogą zgłosić dziecko do objęcia polisą grupową NNW. Oferta dodatkowo płatna.

 • W okresie wakacyjnym placówka może być zamknięta na okres nie dłuższy niż 3 tygodnie w celu przeprowadzenia niezbędnych prac naprawczych, remontowych. W przypadku zamknięcia placówki opieka nad Dzieckiem będzie sprawowana w innej placówce Spółki. Szczegółowy harmonogram pracy placówek jest udostępniany Rodzicom/Opiekunom 1 września w każdej z naszych placówek.

 • Rabat za nieobecność dziecka przez cały miesiąc wynosi 300 zł.

 • Gotowe posiłki dostarcza firma Eduservice specjalizująca się w dostarczaniu posiłków do przedszkoli i szkół.

 • Tak, na pisemne zgłoszenie obsługujemy podstawowe diety:

  • dietę wykluczającą mleko i produkty mleczne,
  • dietę wykluczającą jaja kurze,
  • dietę wykluczającą mleko,produkty mleczne i jaja kurze,
  • dietę wykluczającą mięso wieprzowe,
  • dietę wykluczającą produkty zawierające gluten.
 • Nie ma określonej stałej godziny, na którą dziecko powinno być w przedszkolu, jednakże od godz. 9.30 rozpoczynamy zajęcia edukacyjne, na których dziecko powinno być obecne.

 • W miarę wolnych miejsc przyjmujemy dzieci przez cały rok szkolny.

 • Wiek przedszkolny to okres najintensywniejszego rozwoju dziecka. Dlatego właśnie w tym okresie działania opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjne mają największy wpływ na zbudowanie poczucia bezpieczeństwa, zaufania oraz  rozbudzenie rozwoju intelektualnego jak i społecznego dziecka. Dziecko poznaje i uczy się rozumieć siebie oraz swoje otoczenie. Rozwija zainteresowanie otaczającym światem i innymi kulturami, uczy się tolerancji. W naszym dwujęzycznym środowisku dziecko poprzez zanurzenie w języku rozwija swoje kompetencje językowe, kształtuje samodzielność, uczy się odpowiedzialności oraz współpracy. Nabywa kompetencji analitycznych, rozwija umiejętności i myślenie matematyczne oraz logiczne. Poznaje swoje mocne strony oraz obszary do wzrostu. Uczy się rozróżniać motywację wewnętrzną od zewnętrznej. Ćwiczy koncentrację. Uczy się poprzez doświadczanie. A dzięki aktywnemu działaniu odkrywa ciekawe zjawiska rządzące światem. Odkrywa jak może zachować balans w życiu i dbać o siebie, swoje najbliższe otoczenie oraz całą planetę. Dodatkowo w codziennych przedszkolnych interakcjach z innymi dziećmi i dorosłymi, dziecko uczy się umiejętności porozumiewania z innymi, poznaje reguły i zasady obowiązujące w grupie społecznej. A wszystkie te zdolności rozwija w atmosferze radości.

 • Nasze placówki budują dwujęzyczne środowisko sukcesu łącząc wysoki poziom edukacyjny z rozwojem osobowości. Cechuje nas troskliwa, profesjonalna atmosfera oraz jakość, pozytywna komunikacja, ale przede wszystkim koncentracja i podążanie za potrzebami dziecka. Wychowanie traktujemy jako misję i proces, który wprowadza młodego człowieka w świat, pozwala mu go poznawać i odkrywać w nim swoje miejsce. Dbamy zatem o radosną, twórczą i bezpieczną atmosferę w naszych placówkach, którą współtworzy cała nasza społeczność zarówno dzieci, zespół jak i rodzice.

 • Tak, posiadamy własne zewnętrzne, dobrze wyposażone place zabaw oraz wyjątkowe, profesjonalne wewnętrzne sale zabaw zwane “kulkami”.

 • Nie zmuszamy dziecka do jedzenia, ale staramy się je zachęcić do jedzenia.  Jeśli widzimy, że dziecko potrzebuje pomocy podczas jedzenia panie chętnie pomagają, pokazując przy tym dziecku jak może rozwijać swoją samodzielność w trakcie posiłku.

 • W grupach żłobkowych oraz przedszkolnych opłata jest wnoszona przez 12 miesięcy w roku.

Przedszkola

Najczęściej zadawane pytania – Przedszkole

 • Nasze placówki noszą nazwę dwujęzyczne ponieważ wychowujemy i edukujemy dzieci w oparciu o program polski oraz program nauczania dwujęzycznego (CLIL oraz immersja). W przedszkolu jako drugi kod językowy przyjęliśmy język angielski. Od grupy dzieci 5-letnich poza językiem angielskim wprowadziliśmy dodatkowo zajęcia z języka hiszpańskiego.

 • Nasz autorski program rozwoju umiejętności, myślenia matematycznego oraz logicznego – „MATH 2.0” jako innowację realizujemy już od grupy dzieci dwuletnich. W przedszkolu koncentrujemy się na rozwijaniu u dzieci umiejętności matematycznych poprzez świadome działania poznawcze, budowanie zaufania do swoich umiejętności, brak lęku przed porażką, konsekwentne dążenie do rozwiązania i odkrywania nowego. W edukacji matematycznej dzieci najważniejsze są ich doświadczenia. Dlatego też nasz program jest zbudowany z atrakcyjnych, twórczych działań realizowanych w formie zabawy. Jednym z innowacyjnych elementów programu jest nauka gry w szachy przez wszystkie dzieci od grupy 5-latków.  Program składa się m.in z: podstaw kodowania i programowania, budowania i rozwiązywania prostych zadań z treścią, różnorodnych roszad, łamigłówek, szarad słownych.

  Umiejętność logicznego myślenie, w przyszłości analiza i wnioskowanie, to kapitał na przyszłość. Warto ją zatem systematycznie doskonalić u dzieci, poprzez praktyczną naukę rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

 • Czym skorupka za młodu nasiąknie. Wpajana od najmłodszych lat samodzielność daje dziecku szansę na to, że będzie sobie dobrze radziło w przyszłości. Będzie odpowiedzialne, a podejmowanie własnych decyzji nie będzie sprawiało mu problemu. Ogromne znaczenie ma również fakt, iż samodzielność pozytywnie wpływa na samoocenę dziecka. Znacząco wzrasta u niego zaufanie do siebie i poczucie niezależności, a to sprawia, iż lepiej czuje się w grupie i łatwiej nawiązuje oparte na współpracy relacje.

  W placówkach Academy International rozwijamy samodzielność podczas wszystkich aktywności. Ukochane Ciocie odkrywają naturalne talenty dziecka i dostosowują proces nauczania do jego możliwości i uzdolnień. Dziecko motywowane jest do działania poprzez wspieranie i akceptację, ale również poprzez pobudzanie i kształtowanie jego poczucia odpowiedzialności.

  Placówki Academy International przeszły certyfikację międzynarodowego programu  “Dalton International” w Dalton International Polska.

 • Wyjątkowym atutem Academy International jest autorska metoda rozwoju i kształcenia,  której realizacja rozpoczyna się już w żłobku i jest kontynuowany poprzez przedszkole, aż do szkoły podstawowej. Pozwala to naszemu Zespołowi na lepsze poznanie Dziecka, odkrycie jego talentów i pasji, wypracowanie z nim wizji i jego osobistej ścieżki rozwoju.

 • Od okresu żłobkowego poprzez przedszkole dzieci cały czas intensywnie rozwijają aparat mowy oraz kształtują język ojczysty. Doskonalą wymowę wszystkich dźwięków, przyswajają rodzimą składnię i morfologię. Wykorzystują swoje naturalne, wrodzone „zdolności uczenia się języka”, coraz sprawniej komunikując się z otoczeniem. Bazując na wiedzy jak dzieci w naturalny sposób uczą się języka ojczystego wprowadziliśmy w Academy International nauczanie dwujęzyczne. Proces uczenia się języka drugiego – angielski, przebiega analogicznie do nauki języka ojczystego, z wykorzystaniem tych samych mechanizmów. Efektywny program dwujęzycznej edukacji językowej oparliśmy na metodzie CLIL (Content and Language Integrated Learning) oraz immersji językowej. Dzieci w ciągu całego dnia przedszkolnego są zanurzone w języku angielskim w trakcie różnych aktywności na terenie placówki lub ogrodu. Podczas zajęć, przy zabawie, jedzeniu, na “kulkach”. Dzieci nawet nie wiedzą, że się uczą. Wspaniale się bawią, a efekty są niesamowite. Od przedszkola każdą grupę prowadzą dwie nauczycielki: polskojęzyczna i anglojęzyczna. Dzięki zanurzeniu w języku, angielski szybko staje się dla dzieci jednym z naturalnych sposobów porozumiewania się. 

 • CLIL (Content and Language Integrated Learning) jest metodą zintegrowanego nauczania języka i przedmiotu. Nauka języka obcego towarzyszy całemu procesowi edukacji, a jednocześnie nauczanie języka odbywa się w połączeniu z nauką przedmiotową. W praktyce oznacza to zarówno zajęcia języka angielskiego, na których dzieci/uczniowie poznają zasady gramatyki, składni, konstrukcji zdań, uczą się nowych słówek, jak i zajęcia przedmiotowe prowadzone w języku angielskim. Począwszy od żłobka, w którym realizujemy częściową immersję zwaną potocznie „zanurzeniem w języku”, realizujemy założenia dwujęzyczności w oparciu o CLIL i immersję. Głównym założeniem tej metody jest zdobywanie nowej wiedzy i jednoczesne obcowanie z językiem obcym, uczenie się i używanie go.

  W naszych placówkach nauczyciel anglojęzyczny komunikuje się z dziećmi wyłącznie w języku angielskim, prowadzone są również dodatkowo, codzienne zajęcia  angielskiego, realizowane w dwóch blokach trwających między 30 a 60 minut.

 • Zasadnicza różnica polega na tym, że CLIL łączy Immersję czyli zajęcia w języku angielskim z rozwojem kompetencji językowych  w formie lekcji angielskiego. Podsumowując CLIL łączy intuicyjne poznawanie języka z systemową nauką.

 • Korzyści płynące z nauczania dwujęzycznego metodą CLIL:

  • doświadczanie zajęć prowadzonych metodą CLIL pozwala dzieciom nabrać zaufania do siebie, zapomnieć o nieśmiałości przy podejmowaniu pierwszych prób komunikacji,
  • prócz języka i treści międzyprzedmiotowych uczy samodzielności, kreatywności, analizy, syntezy, czyli wszystkiego co przydatne jest w dorosłym życiu,
  • stymuluje motywację uczniów i zachęca do uczenia się zarówno języka, jak i wykładanego przedmiotu,
  • buduje wiedzę na temat innych kultur i ułatwia ich zrozumienie,
  • rozwija zdolności komunikacyjne w ramach wielu kultur,
  • podnosi kompetencję językową i rozwija zdolność komunikacji ustnej,
  • rozwija zainteresowanie wielojęzycznością,
  • sprzyja zdobywaniu wiedzy z różnych perspektyw,
  • umożliwia uczniom częstsze obcowanie z językiem docelowym,
  • nie wymaga poświęcania dodatkowego czasu na naukę języka,
 • Immersja potocznie nazywana „zanurzeniem” w języku angielskim polega na osłuchaniu się z naturalnymi, autentycznymi wypowiedziami w zrozumiałych dla dziecka sytuacjach z codziennego życia przedszkolaka. Podobnie jak w przypadku nauki mowy ojczystej, dziecko najpierw osłuchuje się z językiem, zaczyna go rozumieć, a dopiero po jakimś czasie, gdy jest do tego gotowe zaczyna go samodzielnie używać. Dziecko wprowadzane jest w świat języka obcego bez wyjaśnień i tłumaczeń w języku ojczystym – „zanurzane” w języku obcym, tak samo jak „zanurzane” było w języku ojczystym od momentu urodzenia.

  Najmłodsi poznają język intuicyjnie poprzez obserwację swojego otoczenia oraz udział w różnych wydarzeniach, do których dopasowują wyrażenia i zwroty z danego języka. Wcale nie musi to być jeden język, dzieci bez większego stresu poradzą sobie z komunikatami w dwóch lub kilku językach. Podobnie, jak w przypadku nauki języka ojczystego, ważne jest, by nie oczekiwać od dziecka natychmiastowych postępów. Przyswojenie języka, ojczystego jak i obcego, wymaga czasu. Maluch, który ma stały kontakt z językiem obcym, prędzej czy później zacznie go wykorzystywać do komunikacji z otoczeniem. W początkowym etapie dziecko będzie oczywiście popełniało błędy. Zadaniem otoczenia nie jest ich korygowanie, ale dostarczanie prawidłowego wzorca komunikacji.

 • Immersja obecnie jest uznawana za jedną z metod odnoszących największe efekty w nauczaniu małych dzieci języka obcego. Na jej skuteczność wpływ ma otoczenie dziecka językiem obcym i, co ważniejsze, posługiwanie się językiem jako narzędziem, służącym poznawaniu świata, a nie traktowanie języka jako celu nauczania samego w sobie. Uwaga dzieci nie jest poświęcona powtarzaniu słówek i zwrotów, język obcy jest przyswajany bezwiednie podczas procesu nauki, np. poznając zmiany zachodzące w przyrodzie, gdy nadchodzi wiosna. W trakcie posiłków, przy ubieraniu w szatni, w trakcie spacerów i wszystkich czynności występujących w ciągu dnia.

 • W naszych dwujęzycznych przedszkolach realizujemy program immersji częściowej. Immersja całkowita możliwa jest tylko w krajach, w których język uczony jest językiem narodowym danego kraju (np. angielski w Wielkiej Brytanii).Jeżeli język uczony nie jest językiem narodowym (np. angielski w Polsce) stosujemy właśnie immersję częściową, która polega na tym, że język angielski towarzyszy dzieciom przez co najmniej 50% czasu spędzanego w przedszkolu.

 • Tak, przedszkola są zarejestrowane i działają zgodnie z przepisami prawa. Nadzór pedagogiczny nad placówkami przedszkolnymi sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

 • Placówki Academy International otwarte są od godziny 7:30 do 18:00. Po uprzednim zgłoszeniu istnieje możliwość wydłużenia pobytu dziecka do godz.19:00 (pobyt dziecka po godz. 18:00 jest dodatkowo płatny wg cennika).

 • Przyjmujemy dzieci, które ukończyły 2,5 roku.

 • Tak, jest profilaktyczna opieka psychologa dziecięcego. Dodatkowo w ofercie zajęć dodatkowych jest możliwość prowadzenia zajęć indywidualnych z dzieckiem oraz rodziną. Zajęcia są dodatkowo płatne wg. cennika.

 • Tak, we wrześniu w grupach przedszkolnych jest przeprowadzane logopedyczne badanie przesiewowe. W przypadku indywidualnych potrzeb dziecko może zostać zapisane na indywidualne zajęcia logopedyczne. Zajęcia są dodatkowo płatne wg. cennika.

 • Leżakowanie nie jest obowiązkowe. Staramy się, żeby dzieci, które potrzebują regeneracji miały możliwość odpoczynku i snu. Dzięki temu mogą zregenerować swój układ nerwowy oraz nabrać sił na pozostałe atrakcje w dalszej części dnia. Starsze dzieci mają również możliwość korzystania z odpoczynku. Podczas relaksacji mogą słuchać bajek, opowiadań lub cichej, relaksującej muzyki. Każde dziecko, które potrzebuje snu w tradycyjnej formule ma możliwość snu na leżaczku przedszkolnym.

 • Tak, staramy się codziennie wychodzić z dziećmi na spacer. Dzieci nie wychodzą na spacer jeśli warunki smogowe na to nie pozwalają, pada intensywnie deszcz, w zimie jest poniżej -10 C lub jest silny wiatr.

 • W placówce nie ma lekarza ani pielęgniarki.

 • Nie podajemy dzieciom lekarstw, ponieważ nie przyjmujemy dzieci chorych. W wyjątkowych sytuacjach jeśli dziecko choruje na chorobę przewlekłą ale nie zagrażającą pozostałym dzieciom, opiekunowie, nauczyciele po uprzednim przeszkoleniu przez rodziców/ opiekunów dziecka mogą podawać lekarstwa dziecku przewlekle choremu w czasie jego pobytu w placówce.  Po dostarczeniu wymaganych zaświadczeń od lekarza.

 • AI proponuje szereg zajęć rozwijających wszechstronne zdolności dziecka. Staramy się proponować każdemu z dzieci zajęcia zgodne z jego predyspozycjami i zainteresowaniami. Oferta zajęć dodatkowych jest dostępna w formie „oferty zajęć dodatkowych” na dany rok przedszkolny. Oferta co roku jest modyfikowana i wychodząca naprzeciw zainteresowaniom dzieci i sugestiom rodziców.

 • Tak, w ramach czesnego raz w miesiącu w przedszkolu organizowane jest wydarzenie specjalne dla dzieci. Ponadto w ciągu całego roku realizujemy różnorodne spotkania dla całych rodzin m.in. Pasowanie na przedszkolaka, pożegnanie Absolwentów, spotkanie Bożonarodzeniowe.

  W ramach oferty dodatkowej (dodatkowo płatne wg cennika) placówki organizują również dla zainteresowanych różnego rodzaju wyjazdy i wycieczki, np. do teatru, gospodarstw agroturystycznych, warsztaty w plenerze itp.

 • Zajęcia dodatkowe odbywają się w ciągu dnia przedszkolnego w przeznaczonych do tego salach, m.in. w sali gimnastycznej – ruchowe, oraz zajęcia indywidualne w osobnym gabinecie np. logopedycznym.

 • W ciągu roku dziecko może uczęszczać na zajęcia adaptacyjne Baby Academy.

 • Baby Academy to zajęcia adaptacyjne prowadzone w formie twórczych zabaw podczas, których maluchy wraz z opiekunami aktywnie odkrywają świat i swoje zdolności. Wspólne zabawy odbywają się w naszym dwujęzycznym środowisku. Zajęcia prowadzą nauczyciele AI. Celem naszych zajęć jest zbudowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania oraz  przygotowywanie dziecka do rozpoczęcia „edukacyjnej przygody ” w dwujęzycznym żłobku lub przedszkolu. Zajęcia dla dzieci w wieku 1-3.

 • Aby dziecko szybko się zaaklimatyzowało w naszych placówkach realizujemy autorski program adaptacyjny „Uśmiechnięty przedszkolak”. Zanim dziecko rozpocznie przygodę w przedszkolu może razem z rodzicami uczestniczyć w trzydniowych, dwugodzinnych spotkaniach ze swoimi opiekunami, nauczycielami. W zależności od momentu rozpoczęcia uczęszczania przez pierwszych kilka dni pobytu w placówce, dziecko może przebywać wspólnie z rodzicem lub wyznaczonym opiekunem  w zajęciach realizowanych w placówce. Każdy Rodzic/Opiekun uczestniczy we wszystkich zajęciach i zabawach, które odbywają się w tym czasie w placówce, tak aby nie zaburzać rytmu grupy i poczucia bezpieczeństwa u pozostałych dzieci Wychowawca decyduje, jak długo trwa okres adaptacyjny biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby dziecka.

 • Poprzez formularz na stronie internetowej, e-mail, telefonicznie, oraz po umówieniu terminu spotkania poprzez bezpośredni kontakt z dyrektorem w placówce. Jesteśmy również na FB.

 • W celu zapisania dziecka do jednej z naszych placówek prosimy o wypełnienie formularza na stronie internetowej bądź kontakt mailowy lub rozmowę telefoniczną w celu umówienia spotkania, w placówce. Będziemy wtedy przygotowani na Państwa wizytę w placówce.

 • Rodzice wyposażają dziecko w:

  • podpisany strój gimnastyczny w worku,
  • podpisane ubranie na zmianę w worku ( w tym bielizna, przynajmniej 2 komplety,
  • podpisane akcesoria indywidualne dla dziecka w tym: przybory do mycia zębów, krem do twarzy, szczotkę/grzebień do włosów, buciki na zmianę zapinane najlepiej na rzep, jasiek z powłoczką i kocyk polarowy jeśli dziecko śpi,
  • podręczniki i pomoce naukowe zgodne z grupą wiekową.
 • Na życzenie, Rodzice mogą zgłosić dziecko do objęcia polisą grupową NNW. Oferta dodatkowo płatna.

 • W okresie wakacyjnym placówka może być zamknięta na okres nie dłuższy niż 3 tygodnie w celu przeprowadzenia niezbędnych prac naprawczych, remontowych. W przypadku zamknięcia placówki opieka nad Dzieckiem będzie sprawowana w innej placówce Spółki. Szczegółowy harmonogram pracy placówek jest udostępniany Rodzicom/Opiekunom 1 września w każdej z naszych placówek.

 • Rabat za nieobecność dziecka przez cały miesiąc wynosi 300 zł.

 • Gotowe posiłki dostarcza firma Eduservice specjalizująca się w dostarczaniu posiłków do przedszkoli i szkół.

 • Tak, na pisemne zgłoszenie obsługujemy podstawowe diety:

  • dietę wykluczającą mleko i produkty mleczne,
  • dietę wykluczającą jaja kurze,
  • dietę wykluczającą mleko,produkty mleczne i jaja kurze,
  • dietę wykluczającą mięso wieprzowe,
  • dietę wykluczającą produkty zawierające gluten.

   

 • Nie ma określonej stałej godziny, na którą dziecko powinno być w przedszkolu, jednakże od godz. 9.30 rozpoczynamy zajęcia edukacyjne, na których dziecko powinno być obecne.

 • W miarę wolnych miejsc przyjmujemy dzieci przez cały rok szkolny.

 • Wiek przedszkolny to okres najintensywniejszego rozwoju dziecka. Dlatego właśnie w tym okresie działania opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjne mają największy wpływ na zbudowanie poczucia bezpieczeństwa, zaufania oraz  rozbudzenie rozwoju intelektualnego jak i społecznego dziecka. Dziecko poznaje i uczy się rozumieć siebie oraz swoje otoczenie. Rozwija zainteresowanie otaczającym światem i innymi kulturami, uczy się tolerancji. W naszym dwujęzycznym środowisku dziecko poprzez zanurzenie w języku rozwija swoje kompetencje językowe, kształtuje samodzielność, uczy się odpowiedzialności oraz współpracy. Nabywa kompetencji analitycznych, rozwija umiejętności i myślenie matematyczne oraz logiczne. Poznaje swoje mocne strony oraz obszary do wzrostu. Uczy się rozróżniać motywację wewnętrzną od zewnętrznej. Ćwiczy koncentrację. Uczy się poprzez doświadczanie. A dzięki aktywnemu działaniu odkrywa ciekawe zjawiska rządzące światem, jak może zachować balans w życiu i dbać o siebie, swoje najbliższe otoczenie oraz całą planetę. Dodatkowo w codziennych przedszkolnych interakcjach z innymi dziećmi i dorosłymi, dziecko uczy się umiejętności porozumiewania z innymi, poznaje reguły i zasady obowiązujące w grupie społecznej. A wszystkie te zdolności rozwija w atmosferze radości.

 • Nasze placówki budują dwujęzyczne środowisko sukcesu łącząc wysoki poziom edukacji wraz z rozwojem osobowości. Cechuje nas troskliwa, profesjonalna atmosfera oraz jakość, pozytywna komunikacja, ale przede wszystkim koncentracja i podążanie za potrzebami dziecka. Wychowanie traktujemy jako misję i proces, który wprowadza młodego człowieka w świat, pozwala mu go poznawać i odkrywać w nim swoje miejsce. Codziennie dbamy o radosną, twórczą i bezpieczną atmosferę w naszych placówkach, którą współtworzy cała nasza społeczność zarówno dzieci, zespół jak i rodzice.

 • Tak, posiadamy własne zewnętrzne, dobrze wyposażone place zabaw oraz wyjątkowe, profesjonalne wewnętrzne sale zabaw zwane “kulkami”.

 • Nie zmuszamy dziecka do jedzenia, ale staramy się je zachęcić do jedzenia.  Jeśli widzimy, że dziecko potrzebuje pomocy podczas jedzenia panie chętnie pomagają, pokazując przy tym dziecku jak może rozwijać swoją samodzielność w trakcie posiłku.

 • W grupach żłobkowych oraz przedszkolnych opłata jest wnoszona przez 12 miesięcy w roku.

Szkoła podstawowa

Najczęściej zadawane pytania – Szkoła podstawowa

 • Nasze szkoły noszą nazwę dwujęzyczne, ponieważ wychowujemy i edukujemy dzieci w oparciu o realizację polskiej podstawy programowej oraz program nauczania dwujęzycznego (CLIL oraz immersja). Oprócz języka angielskiego dodatkowo realizujemy zajęcia z języka hiszpańskiego. Realizujemy 10 – 12 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo. Przygotowujemy do egzaminów Cambridge. W 8 klasie szkoły podstawowej dzieci zdają egzamin First  Certificate.

 • Z sukcesem kontynuujemy w naszych szkołach autorski program rozwoju umiejętności, myślenia matematycznego oraz logicznego, którego realizację rozpoczęliśmy w naszych żłobkach i przedszkolach. Innowacyjny program nauki logicznego myślenia, dzięki któremu nasi podopieczni nie tylko rozwijają myślenie kreatywnie i logicznie, ale wychodzą też poza utarte schematy. Poprzez naukę krytycznego oraz kreatywnego myślenia, uczą się analizować, rozwiązywać problemy, pokonywać bariery oraz nabierają zaufania do siły swojego intelektu. Jednym z wyjątkowych elementów naszego programu jest nauka gry w szachy przez wszystkich uczniów w klasach 1-3. W klasach 4-8 uczniowie realizują rozszerzoną matematykę. Na zajęciach ćwiczą wnioskowanie, praktykują umiejętność koncentracji oraz systematyczność i skuteczność w działaniu.

  Umiejętność logicznego myślenie, kompetencje analityczne, umiejętność analizy i wnioskowanie, to kapitał na przyszłość. Warto ją zatem systematycznie rozwijać i doskonalić od najmłodszych lat.

 • Wspierany od najmłodszych lat rozwój samodzielności pozwala dziecku szybciej rozwinąć kompetencje, które umożliwią mu lepsze radzenie sobie w przyszłości. Uczeń nabierze większego zaufanie do swoich umiejętności, będzie umiał podejmować samodzielne decyzje. Stanie się odpowiedzialny, chętny do współpracy, a poczucie niezależności sprawi, iż lepiej  będzie czuł się w grupie i łatwiej nawiąże oraz zbuduje oparte na współpracy relacje. W zależności od indywidualnych cech i potrzeb osobowości będzie potrafił też przyjąć rolę lidera w grupie.

  W szkołach AI kształtowanie samodzielności jest świadomym, systematycznym procesem, który przebiega zarówno podczas zajęć obowiązkowych jak i w trakcie wszystkich pozostałych działań edukacyjno-wychowawczych.

  Naszą autorską metodę rozwoju i kształcenia opieramy na budowaniu środowiska sukcesu, które wspiera rozwój osobowości ucznia. Okazując mu zaufanie, wspólnie tworzymy przestrzeń, w której uczeń będzie mógł rozwijać swoją osobowość w oparciu o kształtowanie motywacji wewnętrznej.

  Placówki Academy International przeszły certyfikację międzynarodowego programu  “Dalton International” w Dalton International Polska.

 • Wyjątkowym atutem Academy International jest autorska metoda rozwoju i kształcenia,  której realizacja rozpoczyna się już w żłobku i jest kontynuowany poprzez przedszkole, aż do szkoły podstawowej. Pozwala to naszemu Zespołowi na lepsze poznanie Dziecka, odkrycie jego talentów i pasji, wypracowanie z nim wizji i jego osobistej ścieżki rozwoju.

 • CLIL (Content and Language Integrated Learning) jest metodą zintegrowanego nauczania języka i przedmiotu. Nauka języka obcego towarzyszy całemu procesowi edukacji, a jednocześnie nauczanie języka odbywa się w połączeniu z nauką przedmiotową. W praktyce oznacza to zarówno zajęcia języka angielskiego, na których uczniowie poznają zasady gramatyki, składni, konstrukcji zdań, uczą się nowych słówek, jak i zajęcia przedmiotowe prowadzone w języku angielskim. Począwszy od żłobka, w którym realizujemy częściową immersję zwaną potocznie „zanurzeniem w języku”, realizujemy założenia dwujęzyczności w oparciu o CLIL i immersję. Głównym założeniem tej metody jest zdobywanie nowej wiedzy i jednoczesne obcowanie z językiem obcym, uczenie się i używanie go.

  Nauczyciel anglojęzyczny komunikuje się z uczniami wyłącznie w języku angielskim.

 • Zasadnicza różnica polega na tym, że CLIL łączy Immersję czyli zajęcia w języku angielskim z rozwojem kompetencji językowych  w formie lekcji angielskiego. Podsumowując CLIL łączy intuicyjne poznawanie języka z systemową nauką.

 • Korzyści płynące z nauczania dwujęzycznego metodą CLIL:

  • doświadczanie zajęć prowadzonych metodą CLIL pozwala uczniom nabrać zaufania do siebie, zapomnieć o nieśmiałości przy podejmowaniu pierwszych prób komunikacji,
  • prócz języka i treści międzyprzedmiotowych uczy samodzielności, kreatywności, analizy, syntezy, czyli wszystkiego co przydatne jest w dorosłym życiu,
  • stymuluje motywację uczniów i zachęca do uczenia się zarówno języka, jak i wykładanego przedmiotu,
  • buduje wiedzę na temat innych kultur i ułatwia ich zrozumienie,
  • rozwija zdolności komunikacyjne w ramach wielu kultur,
  • podnosi kompetencję językową i rozwija zdolność komunikacji ustnej,
  • rozwija zainteresowanie wielojęzycznością,
  • sprzyja zdobywaniu wiedzy z różnych perspektyw,
  • umożliwia uczniom częstsze obcowanie z językiem docelowym,
  • nie wymaga poświęcania dodatkowego czasu na naukę języka,
 • Immersja potocznie nazywana „zanurzeniem” w języku angielskim polega na osłuchaniu się z naturalnymi, autentycznymi wypowiedziami w zrozumiałych dla dziecka sytuacjach z codziennego życia. Podobnie jak w przypadku nauki mowy ojczystej, uczeń najpierw osłuchuje się z językiem, zaczyna go rozumieć, a dopiero po jakimś czasie, gdy jest do tego gotowe – samodzielnie używać. Uczeń wprowadzany jest w świat języka obcego bez wyjaśnień i tłumaczeń w języku ojczystym – „zanurzane” w języku obcym, tak samo jak „zanurzane” było w języku ojczystym od momentu urodzenia.

  Najmłodsi poznają język intuicyjnie poprzez obserwację swojego otoczenia oraz udział w różnych wydarzeniach, do których dopasowują wyrażenia i zwroty z danego języka. Wcale nie musi to być jeden język, dzieci bez większego stresu poradzą sobie z komunikatami w dwóch lub kilku językach. Podobnie, jak w przypadku nauki języka ojczystego, ważne jest, by nie oczekiwać od dziecka natychmiastowych postępów. Przyswojenie języka, ojczystego jak i obcego, wymaga czasu. Maluch, który ma stały kontakt z językiem obcym, prędzej czy później zacznie go wykorzystywać do komunikacji z otoczeniem. W początkowym etapie dziecko będzie oczywiście popełniało błędy. Zadaniem otoczenia nie jest ich korygowanie, ale dostarczanie prawidłowego wzorca komunikacji.

 • Immersja obecnie jest uznawana za jedną z metod odnoszących największe efekty w nauczaniu małych dzieci języka obcego. Na jej skuteczność wpływ ma otoczenie dziecka językiem obcym i, co ważniejsze, posługiwanie się językiem jako narzędziem, służącym poznawaniu świata, a nie traktowanie języka jako celu nauczania samego w sobie. Uwaga dzieci nie jest poświęcona powtarzaniu słówek i zwrotów, język obcy jest przyswajany bezwiednie podczas procesu nauki, np. poznając zmiany zachodzące w przyrodzie, gdy nadchodzi wiosna. W trakcie posiłków, przy ubieraniu w szatni, w trakcie spacerów i wszystkich czynności występujących w ciągu dnia.

 • Tak, szkoły są zarejestrowane i działają zgodnie z przepisami prawa. Nadzór pedagogiczny nad szkołami sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

 • Szkoły Academy International otwarte są od godziny 8:00 do 18:00. Po uprzednim zgłoszeniu w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość wydłużenia pobytu ucznia do godz.19:00 (opieka po godz. 18:00 jest dodatkowo płatna wg cennika).

 • Nie podajemy uczniom lekarstw, ponieważ nie przyjmujemy dzieci chorych. W wyjątkowych sytuacjach jeśli uczeń choruje na chorobę przewlekłą nie zagrażającą pozostałym dzieciom, nauczyciele po uprzednim przeszkoleniu przez rodziców/ opiekunów dziecka, mogą podawać lekarstwa uczniowi przewlekle choremu w czasie jego pobytu w szkole.  Wymagane jest zaświadczeń od lekarza.

 • Szkoły AI proponują różnorodne bloki i zajęcia dodatkowe rozwijające zdolności i pasje ucznia. Oferta co roku jest modyfikowana i wychodząca naprzeciw zainteresowaniom dzieci i sugestiom rodziców.  Staramy się proponować każdemu z uczniów zajęcia zgodne z jego predyspozycjami. Oferta zajęć dodatkowych jest dostępna w formie „oferty zajęć dodatkowych” na dany rok szkolny. Jest płatna zgodnie z cennikiem.

 • W ciągu całego roku realizujemy różnorodne spotkania dla uczniów oraz rodziców m.in. pasowanie na ucznia, pożegnanie absolwentów, spotkanie Bożonarodzeniowe, bale, nocowanie w szkole.

  W ramach oferty dodatkowej (dodatkowo płatne wg cennika) szkoły organizują również dla zainteresowanych różnego rodzaju wyjazdy i wycieczki, np. białe szkoły, zielone szkoły. do teatru, kina, na różnorodne wystawy.

 • Poprzez formularz na stronie internetowej, e-mail, telefonicznie, oraz po umówieniu terminu spotkania poprzez bezpośredni kontakt z sekretariatem szkoły. Jesteśmy również na FB.

 • W związku z dużym zainteresowaniem zapisami do naszych szkół, rekrutację przeprowadzamy z rocznym lub dwuletnim wyprzedzeniem. Sprawdź zasady rekrutacji.

 • Na życzenie, Rodzice mogą zgłosić dziecko do objęcia polisą grupową NNW. Oferta dodatkowo płatna.

 • Rabat za nieobecność ucznia przez cały miesiąc wynosi 300 zł.

 • Tak, jest możliwość zakupienia posiłków dla ucznia. Gotowe posiłki dostarcza firma Eduservice specjalizująca się w przygotowywaniu posiłków dla przedszkoli i szkół.

 • Tak, na pisemne zgłoszenie obsługujemy podstawowe diety:

  • dietę wykluczającą mleko i produkty mleczne,
  • dietę wykluczającą jaja kurze,
  • dietę wykluczającą mleko,produkty mleczne i jaja kurze,
  • dietę wykluczającą mięso wieprzowe,
  • dietę wykluczającą produkty zawierające gluten.
 • W miarę wolnych miejsc przyjmujemy uczniów przez cały rok szkolny. 

 • Nasze szkoły budują dwujęzyczne środowisko sukcesu łącząc wysoki poziom edukacji wraz z rozwojem osobowości. Wyróżnia nas autorska metoda rozwoju i kształcenia, troskliwa, profesjonalna atmosfera oraz jakość. Dbamy o pozytywną komunikację, ale przede wszystkim koncentrujemy się i podążamy za indywidualnymi potrzebami rozwojowymi ucznia. Edukację i wychowanie traktujemy jako misję i proces. Świadomie wspólnie z całym środowiskiem, uczniowie, zespół, rodzice budujemy bezpieczną przestrzeń do odkrywania,praktykowania oraz wzrastania,  która wprowadzi młodego człowieka w świat. Pozwoli mu go poznawać i odkrywać mu w nim jego miejsce. Codziennie dbamy o jakość, pozytywną atmosferę i przestrzeń do kreatywnego działania.

 • Tak, posiadamy własne zewnętrzne, dobrze wyposażone tereny zielone.