• Dwujęzyczne
  placówki edukacyjne

Harmonogram rekrutacji AIK49 2024/2025.

Sprawdź zasady rekrutacji
do klasy 1 AI Karolkowa 49
w roku szkolnym 2024/2025

Od ponad 25 lat kreujemy pozytywne zmiany w edukacji i budujemy środowisko sukcesu dla naszych uczniów

Tworzy je świadome połączenie kilku czynników: współpraca pomiędzy zespołem, rodzicami, a uczniami, oparta na zaufaniu i szacunku, klimat szkoły, wartości AI, bliskie relacje, profesjonalizm oraz jakość. 

Tworzymy bezpieczną przestrzeń do praktykowania i doświadczania. Łączymy wysoki poziom edukacji wraz z rozwojem osobowości.

Środowisko jest bardzo ważne dla rozwoju młodego człowieka

Buduje solidny fundament przyszłej osobowości,  ma wpływ na postawy, umiejętności oraz wiedzę. Daje wsparcie i motywację do działania. Pomaga również w  rozwijaniu pewności siebie, umiejętności społecznych i umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami.

Ponadto wspiera młodego człowieka w rozumieniu wartości, poznawaniu zasad i kształtowaniu celów, które pomogą mu osiągnąć osobisty sukces.

Profesjonalne środowisko edukacyjne, otwarci, świadomi swojego zawodu pedagodzy jak również wyjątkowa infrastruktura wychodząca naprzeciw potrzebom rozwojowym uczniów, wspólnie tworzą wyjątkowe środowisko, zapewniając młodym ludziom rozwój ich talentów i otwartą ścieżkę do sukcesu.

 • W szkołach Academy International budujemy klimat zaufania i dobrej współpracy. Wspieramy rodziców oraz uczniów, tworząc partnerskie relacje. Nadaje to kierunek, w którym wspólnie budujemy atmosferę sprzyjającą rozwojowi oraz sukcesowi całej naszej społeczności. 

  Staramy się, aby szkoły AI były „drugim domem”, czyli miejscem, w którym uczniowie czują się bezpiecznie i radośnie spędzają czas z rówieśnikami oraz na nauce. Są także miejscem, w którym lubią przebywać i budują bezpieczne, życzliwe relacje. 

  Dobry klimat panujący w szkole dodatkowo buduje u młodego człowieka odpowiednią motywację do nauki i rozwoju. 

  Na nasze optymalne dla rozwoju ucznia środowisko składa się:

  • klimat szkoły,
  • pozytywna komunikacja,
  • bezpieczeństwo
  • organizacja pracy szkoły,
  • sposób oceniania/ informacja zwrotna,
  • identyfikacja/ stroje szkolne
  • aktywność szkoły (wydarzenia)

  Ponadto nasze środowisko sprzyja twórczemu myśleniu, wymianie opinii i konstruktywnej dyskusji.  Uczniowie efektywnie się uczą, nawiązują pierwsze relacje i rozwijają współpracę ze sobą. Zdobywają skuteczne narzędzia, które pomagają im przyswajać wiedzę.

  A nowi uczniowie szybko odnajdują się w naszym środowisku.

 • System oceniania stosowany w szkole ma bezpośredni wpływ na rozwój ucznia. Może wpływać na jego poczucie własnej wartości, samoocenę oraz motywację do uczenia się. Ważne, żeby ocenianie było oparte na obiektywnych kryteriach i konstruktywnym podejściu oraz brało pod uwagę kwestię rozwoju ucznia. Doceniało postępy ucznia oraz wskazywało mu kierunki do dalszego rozwoju. Celem oceniania powinno być również dążenie ucznia do samodzielnego wysiłku, który może poprawić jego umiejętności samodyscypliny i zwiększyć zaangażowanie w naukę. 

  Biorąc pod uwagę powyższe kryteria szkoły AI przyjęły zróżnicowany i dostosowany do potrzeb uczniów model oceniania.

  W klasach 1-3 stosujemy ocenianie kształtujące. Na pierwszym etapie edukacji, każda ocena jest dla ucznia niezwykle ważna! Buduje w nim poczucie wartości a przede wszystkich daje mu rzetelne wskazówki, co w jego działaniach jest bardzo dobre, a nad czym powinien popracować. Nauczyciel uzyskuje od uczniów informację na temat tego, co pomaga im się uczyć i planuje lekcje z uwzględnieniem tych informacji. Uczniowie są równie świadomi tego, czego się uczą, jak i w jaki sposób przyswajają wiedzę. Zarówno nauczyciel, jak i uczniowie koncentrują się na procesie, a nie na samym wyniku końcowym.

  Ocenianie kształtujące ma pozytywny wpływ na rozwój ucznia. Pomaga uczniom w uczeniu się jak się uczyć, daje im informacje zwrotne, motywuje do uczenia się i zachęca do samodzielnego wykonywania zadań. Uczniowie czują wsparcie ze strony nauczycieli, mają poczucie, że są w stanie samodzielnie stawiać sobie cele. Ocenianie kształtujące buduje relacje między nauczycielem a uczniem, dzięki czemu nauczyciel zdaje sobie sprawę, jaki wpływ ma on na uczenia się ucznia i jakie jego działania są skuteczne. Ocenianie kształtujące pomaga uczniom w rozwoju ich osobowości, wartości i nawyków. 

  Ocenianie w naszych szkołach jest powiązane z dobrym planowaniem nauczania i uczenia się. Nauczyciel planując lekcję, przede wszystkim określa jej cele i kryteria oceniania. Natomiast sposób przekazywania informacji zwrotnej na temat pracy zawiera cztery ważne dla ucznia elementy:

  • co uczeń zrobił dobrze,
  • co należy poprawić,
  • jak należy poprawić,
  • wskazówki, jak uczeń ma się daje rozwijać.

  Taka informacja pomaga uczniowi uczyć się i pozwala mu być aktywnym i odpowiedzialnym uczestnikiem własnego procesu uczenia się.

  W klasach 4-8 rozszerzamy formę oceniania ogólnie przyjętego w szkolnictwie o formę indywidualnej informacji zwrotnej dla ucznia, m.in. portfolio. Ocenianie skupiające się na postępach i osiągnięciach, a nie na podkreślaniu niepowodzeń, zachęca uczniów do nauki. Ocenianie chroni autonomię ucznia, dostarcza mu konstruktywnej informacji zwrotnej, w efekcie – ułatwia kierowanie własną nauką.

 • Zespół Academy International to grono wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli, którzy wkładają w swoją pracę wiele serca i wykonują ją z pasją. Nasi nauczyciele to specjaliści, którzy cenią sobie kreatywność, profesjonalizm i zaangażowanie. Zapewniają uczniom bezpieczeństwo, wsparcie i motywację do sięgania po wyższe cele. Jednocześnie są to ludzie, którzy dostrzegają aktualne potrzeby młodzieży oraz współczesnego świata i systematycznie pogłębiają swoje umiejętności pedagogiczne i kwalifikacje. 

  Przede wszystkim są to ludzie kochający pracę z dziećmi i młodzieżą. Wspierający uczniów w rozwoju, podążający za ich potrzebami, często podejmujący się z nimi nowych wyzwań, czasami również trudnych pytań. Z oddaniem podchodzący do swojej pracy, relacji z uczniami. Wspierająco współpracują z rodzicami, aktywnie budują zespół i środowisko do rozwoju, bo nauczanie to pasja, a kształtowanie młodych, twórczych osobowości to sens ich życia.

  Dzięki otwartej i pełnej troski postawie naszych nauczycieli, uczniowie dorastają w poczuciu bezpieczeństwa, poszanowania godności i tolerancji. Twórcze zaangażowanie pedagogów motywuje ich do otwartego i kreatywnego stawiania sobie celów i rozwiązywania problemów.

  Jaki wpływ na rozwój i sukces ucznia ma odpowiednie środowisko i dobry nauczyciel?

  Odpowiednie środowisko i dobry nauczyciel są ważnymi czynnikami wpływającymi na rozwój oraz sukces ucznia. AI buduje środowisko do rozwoju dla ucznia, w którego otoczeniu może on czuć się bezpieczny i szanowany. Nasi uczniowie otrzymują wsparcie i wiedzę od wykwalifikowanego zespołu, który jest w stanie zapewnić im odpowiednie narzędzia. Ważna dla nas jest również bliska współpraca szkoły i rodziców tak, aby nasze działania były spójne, a uczniowie mogli osiągać swoje cele. Ponadto, dzięki dobrej współpracy pomiędzy rodziną a szkołą, uczniowie mają możliwość bezpiecznego wyrażania siebie i otwartość do współpracy z rówieśnikami, co pomaga im kształtować swój charakter i umiejętności społeczne.

  Środowisko i nauczyciel mają bardzo duży wpływ na rozwój ucznia. Poprzez wartości, odpowiednie  zachowania, standardy, wytyczne i stwarzanie określonych warunków, wpływają na kształtowanie postaw ucznia oraz na jego poziom wiedzy, umiejętności i samooceny. Dzięki wspieraniu i pochwałom wpływają na wzrost motywacji, jak również na pewność siebie ucznia. 

  Nasi nauczyciele z jednej strony zapewniają uczniom wyzwania, z drugiej zaś strony zapewniając im odpowiednich warunki do ich przezwyciężania. Są oni dla uczniów jak cień, który podąża za nimi, wspierając ich delikatnie, pomagając im osiągnąć zamierzony cel. Zorientowani na uczniów, zapewniają im wsparcie i pomoc, a także dostarczają im informacje i wiedzę, które są odpowiednie dla ich poziomu umiejętności. Ważne jest również dla nas umożliwianie uczniom pracy indywidualnej i zespołowej tak, aby każdy z nich mógł w pełni wykorzystać swój potencjał. Nauczyciele wykorzystują różne metody nauczania, aby ułatwić uczniom zrozumienie i zapamiętywanie materiału.

  Nasi nauczyciele starają się być elastyczni w nauczaniu, a przede wszystkim zwracają uwagę na potrzeby uczniów i umiejętnie dostosowują materiał edukacyjny, tworząc atmosferę wzajemnego szacunku. Wspierają uczniów w dążeniu do samorozwoju i zdobywania wiedzy w różnych dziedzinach, zapewniając im poza autorską metodą rozwoju i kształcenia szeroki zakres zajęć dodatkowych i zadań, które mogą rozwijać ich zdolności i pasje.

  Zawodowe przygotowanie naszych nauczycieli i ich wysokie kwalifikacje dają gwarancję najwyższej jakość usług edukacyjnych.

 • Dla rozwoju ucznia niezwykle ważna jest możliwość aktywnego udziału w życiu szkoły. Praktykowanie, doświadczenie oraz współpraca w grupie wpływają pozytywnie na jego rozwój. Prowadzą do wzrostu satysfakcji zarówno uczniów, jak i nauczycieli oraz pozwalają uczniom na pełne wykorzystanie ich potencjału. Ponadto uczenie się poprzez badanie, doświadczenie i współpracę ma duży wpływ na rozwój kluczowych kompetencji i umiejętności przywódczych. 

  W szkołach Academy International organizujemy wiele wydarzeń oraz aktywności zarówno dla uczniów jak i dla całych rodzin. Co roku uczniowie wraz z nauczycielami wyjeżdżają na zielone szkoły do interesujących przyrodniczo miejscowości. Program i tematyka oraz rodzaj zajęć są ściśle związane z miejscem, w którym uczniowie przebywają.

  Uczniowie doświadczają, współpracują, uczestniczą zarówno w zajęciach edukacyjnych jak i sportowych. Podczas tych wyjazdów umacniają przyjaźnie, integrują się ze społecznością szkolną, zdobywają cenne umiejętności, które pozostaną w nich na całe życie.

  Aktywizujemy nasze środowisko i działamy z myślą o naszej społeczności. Wspólnie z uczniami i nauczycielami podejmujemy różnorodne działania na rzecz rozwoju własnego i szkoły. Uczniowie reprezentują szkołę podczas wybranych przez nich konkursów i zawodów.

 • Zdajemy sobie sprawę, że w opinii publicznej funkcjonuje podzielone zdanie na temat wpływu jednolitego stroju szkolnego na uczniów. Jedni ujednolicenie stroju widzą jako pozytywną zmianę w dobrym kierunku, podczas gdy inni kwestionują jej sens. Badania pokazują, że wpływ stroju na uczniów jest znikomy lub nieznaczny. A jego dobry wpływ może zależeć od wielu czynników m.in. takich jak: przyjęte w danym środowisku normy, jakość stroju, ogólne zadowolenie i akceptacja. Dla rodziców oraz uczniów szkolny dress code może być nie lada wyzwaniem, ale może być również bardzo pomocny w standaryzacji codziennej garderoby. 

  Wprowadzenie jednolitego stroju szkolnego ma też ważny atut, m.in. wyklucza tworzenie się podziałów z powodu statusu materialnego. Jednolity styl ubioru porządkuje otoczenie. Stroje nie rozpraszają. Wygląd schodzi na drugi plan. Osobowość, wnętrze i rozwój stają się ważniejsze od zasobności portfela. 

  Jakie dylematy może stwarzać ujednolicony dress code dla młodzieży? 

  Czas eksperymentów z ubiorem jest naturalnym etapem w rozwoju młodzieży, bywa także formą eksponowania przynależności grupowej lub akcentowania własnej indywidualności i osobowości. Uczniowie mają prawo być różni i wyrażać się poprzez własny wygląd. Dlatego w szkołach AI zaproponowaliśmy piątek dniem wolnym od stroju szkolnego. 

  Dress code a uroczystości szkolne

  Innymi prawami rządzą się uroczystości, egzaminy, konkursy i inne okoliczności, podczas których uczeń reprezentuje szkołę. W naszych szkołach obowiązuje strój galowy. Białe polo zastępujemy koszulą. Uczniowie zakładają krawaty, a uczennice krawatki. Casualowy look zastępujemy elegancją.

  Marzy nam się, aby autorski dla danej szkoły dress code, tak jak w szkołach Wielkiej Brytanii, i u nas w Polsce był kojarzony z dobrym smakiem i prestiżem. 

  Przyjęte przez naszą społeczność, zasady noszenia stroju szkolnego:

  Zaprojektowany specjalnie dla naszych uczniów, strój szkolny, nasi uczniowie mogą wykorzystywać zarówno jako garderobę szkolną jak i strój casualowy. Od poniedziałku do czwartku obowiązuje ucznia noszenie podstawowej wersji stroju szkolnego:

  • biała bluzka polo z długim rękawem lub krótkim rękawem, z logo szkoły,
  • szafirowa bluza kangurka lub kamizelka, z logo szkoły,
  • granatowe spodnie (dowolne),
  • granatowa spódnica (dowolna),
  • strój galowy (biała koszula, krawatka uczennica, krawat uczeń)

Dołącz do Nas!

Wspólnie zadbajmy o Sukces Twojego Dziecka

Chcesz razem z nami budować wyjątkowe środowisko? Umów się na spotkanie. Zapoznaj się z zasadami rekrutacji do naszych żłobków, przedszkoli oraz szkół podstawowych. Zapraszamy!