academy international
academy international

Aktualności

Promocja w AI Żoliborz

Promocja w AI Żoliborz

Zapraszamy do skorzystania z naszej nowej promocji - wystarczy zdobyć ostatni numer "Gazety Żoliborza", odnaleźć kupon promocyjny i pojawić się z nim w Academy International Żoliborz.

Jego posiadacz może zyskać 600 zł, podpisując umowę z przedszkolem Academy International Żoliborz. Osoby, które pojawią się z naszym kuponem, wnoszą tylko 50% opłaty wpisowego.

 

REGULAMIN PROMOCJI "KUPON = 50% WPISOWEGO"

 1. Organizatorem promocji pod nazwą "Kupon = 50% wpisowego" (dalej: "Promocja") jest Academy International Sp. z o.o. ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000175194, REGON: 014992717, NIP: 525-21-36-670 (dalej: "Organizator").
 2. Miejscem Promocji jest Academy International Żoliborz Dwujęzyczne Przedszkole i Żłobek (dalej: "AI Żoliborz"), ul. Ks. J. Popiełuszki 16, 01-590 Warszawa.
 3. Promocja obowiązuje od godz. 9.00 11.04.2019 do godz. 17.00 31.05.2019 r.
 4. Warunkiem skorzystania z Promocji jest dostarczenie i okazanie w AI Żoliborz oryginalnego kuponu promocyjnego (dalej: „Kupon”), opublikowanego przez Organizatora w "Gazecie Żoliborza" (nr 4/2019).
 5. Uczestnikiem Promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz będąca przedstawicielem ustawowym dziecka w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 Nr 9 poz. 59), która w okresie obowiązywania Promocji okaże w AI Żoliborz oryginalny Kupon i podpisze z Academy International Sp. z o.o. umowę o świadczenie usług sprawowania opieki wychowawczo-dydaktycznej nad dzieckiem w wieku 1-6 lat przez AI Żoliborz.
 6. Uczestnikowi Promocji spełniającemu warunki, o których mowa w pkt 6, przysługuje prawo wniesienia obligatoryjnej opłaty wpisowego (1200 zł) zmniejszonej o 50%, tzn. 600 zł.
 7. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, jeżeli zgromadzi liczbę Kuponów zgodną z liczbą posiadanych/reprezentowanych dzieci w wieku 1-6 lat.
 8. Promocja łączy się z innymi rabatami wysokości wpisowego udzielanymi przez Organizatora (50% na drugie i każde kolejne dziecko).
 9. Promocja obowiązuje do wyczerpania limitu miejsc w placówce.
 10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 11. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://academyinternational.pl/promocja-na-zoliborzu.
 12. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 11.04.2019 r.