Dotacja na kapitał obrotowy Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Dotacja na kapitał obrotowy dla Academy International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które nastąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności Academy International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 191 255,34 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 34/100).

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 191 255,34 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 34/100).